Privacyverklaring​ ​KL-IK

KL-IK doet er alles aan om zo vertrouwelijk en veilig mogelijk met gegevens om te gaan. Wij volgen en respecteren de geldende wetgeving, en belangrijker, u zelf en uw rechten en vrijheden. Goede omgang met uw gegevens vormt een belangrijk onderdeel van de zorgverlening. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij met uw gegevens omgaan. Uw rechten en plichten inzake de AVG zijn te vinden via de site van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Cookies die we hanteren op KL-IK zijn:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Kl-IK gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Verzamelen van informatie

Wanneer u door KL-IK geholpen wilt worden, moeten wij gegevens over u verzamelen. Denk hierbij aan gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken, gegevens om het ondersteuningsplan op te stellen en de voortgang qua begeleiding inzichtelijk te maken, maar ook gegevens noodzakelijk om begeleiding te kunnen declareren.

Verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens

KL-IK wordt ondersteund door en maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen van uw gegevens uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan software leveranciers om uw persoonsgegevens veilig op te slaan, uw vooruitgang in kaart te brengen en declaraties aan de Sociale Verzekeringsbank en/of betreffende gemeente in te dienen. Wij blijven echter te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens. Er zijn overeenkomsten met deze leveranciers en wij zien erop toe dat indien uw gegevens worden verwerkt, dit gebeurt volgens de eisen die de AVG stelt.

Welke gegevens verzamelt KL-IK van u:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerservicenummer, naam en contactgegevens contactpersoon, bron van inkomsten, naam en contactgegevens budgetbeheerder/bewindvoerder, type (WMO) arrangement, einddatum arrangement, medische gegevens, medicatie.

Daarnaast verzamelen wij informatie met betrekking tot uw functioneren ten aanzien van; psychisch functioneren, verslaving, justitieel verleden, lichamelijke gezondheid, sociale zelfredzaamheid, sociale relaties en maatschappelijk leven, werk, dagbesteding, scholing, wonen en levensloop.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het verlenen van de best mogelijke begeleiding.
 • Monitoren van uw persoonlijke voortgang.
 • Het kunnen voeren van gedegen administratie en het uitvoeren van juiste declaratie.
 • Verbetering van de kwaliteit van de door ons geleverde begeleiding door intern onderzoek.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

Gegevensuitwisseling

KL-IK stuurt persoonsgegevens alleen naar andere organisaties in de volgende gevallen:

 • U verleent toestemming en verzoekt ons om gegevens te delen met derden.
 • Uw gemeente of de Sociale Verzekeringsbank t.b.v. declaratie van de geleverde zorg.
 • Naar andere zorgverlener(s) wanneer er gegronde redenen zijn om te vrezen voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.

Voor het delen van informatie met andere zorgverleners, zal akkoord gegeven moeten worden, waarbij het de voorkeur geniet om dit akkoord te bevestigen middels ondertekening van een toestemmingsverklaring of acceptatie van de algemene voorwaarden bij de dienstverlening van KL-IK.

Beveiliging

KL-IK heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien zorgt KL-IK er, samen met partners, voor dat nieuwe beveiligingsmaatregelen beschikbaar worden gesteld en worden geïmplementeerd.

Alle medewerkers van KL-IK zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Opslag van gegevens binnen beveiligde (online) omgeving of software.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en medewerkers zien toe op het afsluiten en opbergen van informatie voor onbevoegden.
 • Communicatie over beveiligde verbindingen of platforms.
 • Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd alvorens te delen. Uiteraard onder de bij ‘Gegevensuitwisseling’ genoemde condities.
 • Gegevens opgeslagen binnen een beveiligde (online) omgeving of software, worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG.
 • Verwerkersovereenkomsten met partijen die voor KL-IK persoonsgegevens verwerken.

Hyperlinks

De website van KL-IK kan links naar andere websites van derde partijen bevatten. KL-IK kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van KL-IK verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Lees daarom de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Rechten

Als het gaat om uw eigen persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut of betrokken werknemer verzoeken deze te wijzigen. Gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming.
  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Vragen

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens binnen KL-IK, kunt u contact opnemen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (FG). U kunt hem bereiken via raoul@kl-ik.nl 

Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen met info@kl-ik.nl. Contactgegevens van de organisatie zijn als volgt:

KL-IK
Steenweg 67B
6131 BD Sittard
info@kl-ik.nl
+31613462166
+31629893329

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 25 mei 2018