KL-IK heeft bij het opzetten van de organisatie een aantal keuzes gemaakt waarmee we de kernwaarden van onze hulpverlening hebben vastgelegd.

Spillocatie

Aansluiting en verbinding staan centraal in ons werk. KL-IK is een verbinder inde gemeenschap, gevestigd op een spillocatie. KL-IK werkt vanuit locaties met een centrale ligging voor de doelgroep, met een laagdrempelige inloopfunctie en bereikbaarheid, waar altijd contact kan worden gelegd met hulpverlening, ervaringsdeskundigen of lotgenoten.

KL-IK organiseert haar hulpverlening regionaal. Vooralsnog is dat voornamelijk in de regio Zuid-Limburg waar de meeste van onze huidige cliënten zich bevinden.

Open deur voor iedereen

De voordeur van KL-IK staat voor iedereen open, er is geen wachtlijst. Iedereen kan zich bij KL-IK melden met hulpvragen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Vaak zijn mensen al geholpen met passende, betrouwbare informatie of begeleiding in contacten met de juiste instanties. Eenvoudige hulpvragen kunnen worden opgelost in het netwerk waar cliënten en KL-IK deel van uitmaken. We zullen iedereen verder proberen te helpen met wat zij nodig hebben.

Met ons uitgebreide personeelsbestand waarin ZZP’ers, ervaringsdeskundigen en buddy’s zijn opgenomen kunnen wij per direct zorg op maat leveren. Als het nodig is verwijzen we door naar andere organisaties of worden andere hulpverleners ingeschakeld. Meer dan alleen hulpverlener is KL-IK een probleemoplosser, versneller en ontwikkelaar.

Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen is een strategische keuze van KL-IK. Informele ondersteuning en delen van ervaring zijn in onze ogen essentieel om zelfredzaamheid te vergroten en om een sociaal netwerk op te bouwen. “Met vrijwilligers kunnen we activiteiten laagdrempeliger organiseren, dichtbij de leefsituatie van cliënten. Er is extra tijd voor gewoon contact waarbij vrijwilligers impliciet laten zien dat het volgen van intrinsieke motivatie je iets brengt.” Inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen is een pijler van de eigen kracht benadering én ook van het WMO-beleid van gemeenten. Voor cliënten kan dit in het eigen netwerk of daarbuiten bijdragen aan dagbesteding of een eerste stap zijn naar een baan.

Rapportagesysteem

Wij werken met een transparant rapportagesysteem, aangepast op het KL-IK concept. De cliënt, begeleider en eventueel het gekoppelde netwerk kunnen het traject mee volgen. Zij kunnen de voortgangsrapportage, het hulpverleningsplan, de netwerkkaart, de crisiskaart en andere belangrijke documenten inzien. Met het oog op de huidige generatie waarin smartphone, social media en internet voor alle cliënten gemakkelijk toegankelijk zijn, zijn wij begonnen met het opzetten van een app waarin alle informatie van de cliënt en zijn/haar traject direct en overzichtelijk binnen handbereik blijft. Alles vanuit de KL-IK beleving en gericht op persoonlijke aansluiting.

Lerende organisatie

Voor professionele hulpverleners is de omgeving medebepalend voor hun doen en laten, net als bij cliënten. Onze organisatorische voorwaarden baseren wij daarom op dezelfde kernwaarden als de hulpverlening die wij voor ogen hebben. Leren en ontwikkelen moet ook onderdeel zijn van de eigen organisatie zijn en hebben wij op de volgende manieren vastgelegd:

  • er is een duidelijke focus;
  • we werken casusgeleid;
  • de samenwerking tussen cliënt en hulpverlener is wederkerig;
  •  we zijn professioneel.

Cliënttevredenheid

Groei van de organisatie is geen doel op zich, maar een natuurlijke bijkomstigheid. Succes is voor KL-IK het krijgen van opvolging.

“Als KL-IK zijn we voortdurend op zoek naar wat werkt in de ontwikkeling van cliënten en de ervaring van cliënten is de beste meter voor ons succes. Cliënten zijn voor KL-IK het belangrijkste en eerlijkste kanaal om wat wij doen bekend te maken. Als cliënten ons aanbevelen, zullen meer hulpvragers de weg naar KL-IK vinden.”

Levende organisatie

KL-IK is een organisatie met een eigen (leef)stijl en levensfilosofie, waarin iedereen van elkaar kan leren en zichzelf kan zijn. KL-IK moedigt eigenheid en diversiteit aan en benut deze eigenschappen om contacten te leggen en mogelijkheden binnen het sociale netwerk te vergroten.

In het vormgeven van begeleidingsvormen is KL-IK ook voortdurend op zoek naar het creëren van een omgeving waar cliënten gemakkelijk bij kunnen aanhaken.

Analyse Meldingen/ incidenten 2021 eerste helft
Analyse Meldingen/ incidenten 2021 tweede helft
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C