De begeleiding die we aanbieden wordt hieronder beschreven in een aantal vormen die in de huidige maatschappelijke dienstverlening de (wettelijke) norm zijn. Het belangrijkste product van KL-IK wordt echter geleverd nog voordat de begeleiding start. KL-IK matcht op basis van de eerste contacten en ontmoetingen de juiste persoonlijke begeleider met een cliënt. Naast een KL- IK-begeleider kan dat ook een ervaren externe begeleider, ervaringsdeskundige, buddy of vrijwilliger zijn. De persoonlijke aansluiting en wat voor dat moment voor de cliënt het beste werkt, is doorslaggevend. Samen geven zij verder invulling aan de begeleiding op maat, altijd onder supervisie van een professionele hulpverlener van KL-IK.

  • Ambulante begeleiding Bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning vanuit de gemeente (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB) voor ondersteunende individuele begeleiding, met woonvaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken.
  • Beschermd wonen met verblijf Voor mensen die de potentie en motivatie hebben om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen, maar waarvoor dit nu nog een te grote stap Wij willen een huiselijk gevoel creëren, waardoor onze cliënten zich menswaardig en thuis voelen. Vanuit beschermd wonen met verblijf zetten we in op ontwikkeling en groei met als doel volledige participatie in de maatschappij.
  • Beschermd wonen zonder verblijf Met beschermd wonen zonder verblijf levert KL-IK andere vormen van begeleid wonen. De intensievere begeleiding in de eigen woonomgeving is naast de directe cliënt-ondersteuning ook gericht op het systeem waar mensen deel van uitmaken. Beschermd wonen zonder verblijf bouwt voort op het inzicht dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn met hun omgeving en dat systemisch werken leidt tot duurzamere oplossingen.
  • Cursussen Naast een stevig aanbod van ambulante begeleiding en beschermd wonen bieden wij ook een reeks cursussen aan onze cliënten. In deze cursussen leren zij o.a. hoe ze zichzelf steviger kunnen neerzetten op het gebied van participatie. Cliënten maken kosteloos gebruik van ons cursusaanbod. Tevens bieden wij cliënten de mogelijkheid om te sporten.
  • Ombudsfunctie en netwerk Naast begeleiding en cursussen is KL-IK ook vraagbaak, sparringpartner en expertisecentrum voor cliënten. Niet alleen bij (praktische) vragen over voorzieningen of hulpverlening, maar ook als het gaat om persoonlijke ontwikkeling in de meest brede zin. Door gebruik te maken van ervaringen, hulpbronnen en mogelijkheden in het netwerk waar KL-IK en de cliënt deel van uitmaken, wordt gewerkt aan zelfredzaamheid. Het persoonlijke netwerk van de cliënt wordt uitgebreid. Aanbod van vrijwilligerswerk, dagbesteding en begeleiding naar regulier werk wordt geregeld via het eigen sociale netwerk samen met andere hulpverleners en organisaties.

KL-IK biedt begeleiding aan volwassenen en jeugdigen. De ambulante begeleiding en beschermd wonen voor jeugdigen zijn er beide op gericht om

toe te werken naar zelfstandig wonen. Het ontdekken van de eigen identiteit en invulling geven aan een eigen manier van leven hoort daar ook bij. Door onze manier van werken willen we hospitalisatie voorkomen.