Mooi om als KL-IK zijnde deel uit te maken van de integrale aanpak binnen het Veiligheidshuis onder het motto:

-De Kracht van dichterbij-

Door te werken aan een persoonsgerichte levensloopbenadering van de doelgroepen, door sleutelfunctionarissen onder één dak (ook fysiek) bijeen te brengen.

De afgelopen jaren is het Veiligheidshuis verder ontwikkeld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de ketenpartners. Daarbij is de breed gevoelde wens naar voren gebracht om de samenwerking nog verder te versterken. De gedragen visie die hieraan ten grondslag ligt, heeft geleid tot het bij elkaar brengen van alle ketenpartners onder één dak, om zo samen te werken aan een sluitende integrale ketenaanpak. Die integrale aanpak voor mensen met een meervoudige en complexe problematiek moet uiteindelijk zorgen voor minder overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.

De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject.