Met ingang van 1-1-2021 zijn wij op zoek naar een Trajectbegeleider voor 32 tot 36 uur per week.

Als Trajectbegeleider ben je verantwoordelijk voor een aantal woonlocaties. Jij houdt je voornamelijk bezig met trajecten uitzetten en het bewaken van de voortgang. Jij stelt in overleg met betrokkenen een begeleidingsplan waarin de hulpverleningsdoelen zijn.

Je hebt geregeld contact met externe organisaties, zoals Bureau Jeugdzorg en Reclassering.

De trajectbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de Manager Zorg. Waar nodig woonondersteuners aan in het kader van het hulpverleningstraject.

De trajectbegeleider;

 • Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt;
 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden;
 • Legt zo nodig huisbezoeken af;
 • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;
 • Verwijst cliënten zo nodig extern door;
 • Waakt ervoor dat je cliënten voldoende en op tijd een zorgindicatie hebben.
 • Betrekt en ondersteunt betrokkenen uit de leefomgeving van de cliënt bij het hulpverleningsproces;
 • Adviseert cliënten, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties;
 • Biedt opvang in acute crisissituaties;
 • Bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen;
 • Gaat contacten aan en onderhoudt deze met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau;
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;
 • Evalueert het begeleidingsplan en stelt dit zo nodig bij.

Wij vragen

 • Ruime ervaring in de zorg;
 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt;
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken.

Een SKJ-registratie is een pré.

De trajectbegeleider is een zelfstandige functie. Wij verwachten dat je problemen zoveel mogelijk zelf en binnen je team probeert op te lossen. Je bent proactief en kunt op creatieve wijze problemen het hoofd bieden.

Je vindt aansluiting bij de cliënt, maar bent ook bent in staat om krachtig en kordaat te handelen wanneer dat nodig is. Als trajectbegeleider ben jij degene die knopen doorhakt. Je bent in staat om leiding te geven aan woonondersteuners, maar steekt ook zelf graag je mouwen uit de handen wanneer je planning dit toelaat.

Je kunt met stress en agressie omgaan en kunt improviseren interventies in crisissituaties.

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van begeleidingsplannen en voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening;
Ten slotte heb je een probleemoplossend en analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een begeleidingsplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie.

De organisatie

KL-IK is een kleinschalige zorginstelling, vooral werkzaam binnen de Westelijke Mijnstreek. Wij bieden ambulante begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen aan een brede doelgroep van jong tot oud. De organisatie heeft zes woonlocaties verspreid over Sittard-Geleen.

Onze doelgroep lijdt veelal aan Multi problematiek. Zaken als verslaving, psychiatrie, LVB-problematiek en schulden passeren geregeld de revue. Het is aan ons om samen aan deze problemen te werken. Waar mogelijk, is het de intentie dat de cliënt uiteindelijk zoveel mogelijk zelfredzaam wordt.

Wij bieden

Wij bieden een prettige werkomgeving waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt ieder zijn kracht. Wij geloven dat een organisatie het best functioneert, als je de juiste mensen op de juiste plek weet te zetten.
Ieders inbreng wordt gewaardeerd en in overleg is het mogelijk om door te groeien.
Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.